European founds

Tytuł projektu

Opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi zmieniających koncepcję oraz znacząco zwiększających efektywność procesu rekrutacji pracowników zatrudnianych na kontraktach czasowych

Numer projektu

POIR.01.01.01-00-1058/20

Koszt całkowity projektu

6 241 246, 39 zł

Wysokość i forma wsparcia

4 801 950, 80 zł, dofinansowanie

Okres kwalifikowalności kosztów projektu

2021-03-01 – 2023-02-28; obowiązek utrzymania trwałości projektu w okresie 3 lat od zakończenia realizacji.

Celem projektu jest opracowanie zestawu innowacyjnych narzędzi, pozwalających zredefiniować i usprawnić proces rekrutacjipracowników czasowych. Nowością, co najmniej w skali kraju, jest zapewnienie dostępu do danych dotyczących kandydatów iaktualnych ofert pracy w czasie rzeczywistym, po stronie podażowej i popytowej rynku pracy. Dodatkowo, rozwiązanie będzieposiadać funkcjonalność tzw. „paszportu zawodowego”, który zmieni standard tradycyjnego CV i umożliwi niedostępną dziśdokładną weryfikację doświadczenia pracownika czasowego w przejrzystej i spójnej formie.
Problem badawczy w projekcie polega na zweryfikowaniu możliwości zastosowania algorytmów uczenia maszynowego w celuwsparcia procesu rekrutacji pracowników czasowych (software recruitment). Opracowane będą m.in. algorytmy pozwalające naautomatyzację procesu doboru kandydata do stanowiska. Dzięki zastosowaniu metod machine learning zostaną stworzoneaktualizujące się okresowo modele predykcyjne (wykorzystanie technik nienadzorowanego uczenia reprezentacji).

Rezultatem projektu będzie innowacyjny, zintegrowany zestaw narzędzi składający się z trzech platform, przeznaczonych dla:pracownika, rekrutera (agencji pracy) oraz aplikacji bazodanowej. Rozwiązanie kierowane jest bezpośrednio do agencji pracyzatrudniających pracowników na kontrakty czasowe oraz do samych pracowników. Będzie ono dostępne z poziomu przeglądarkiinternetowej i w formie aplikacji mobilnej. Rezultat projektu znacząco przyspieszy proces rekrutacji eliminując liczbę wykonanychpołączeń telefonicznych i skracając czas potrzebny do zatrudnienia nowego pracownika, a od strony kandydata - znalezieniapracy.
Rozwiązanie będzie sprzedawane rekruterom jako licencja. Dostępnych będzie pięć pakietów: trzy z nich w formule miesięcznej idwie w formule rocznej.
Projekt zostanie zrealizowany w 4 etapach obejmujących badania przemysłowe (etapy 1 i 2), prace rozwojowe (etap 3) orazprace przedwdrożeniowe (etap 4).